May 10, 2011

Zhong Wen.

Nihao.
Hello.

Wo de mingzhe shi Chen, Shi Ying.
My name is Verina Chen.

Wo shi qi sui.
I am 17 years old.

Xian zai, wo zai shui Zhong wen.
Right now, I am learning Chinese.

Wo de baba, mama cong Taiwan lai.
My dad and mom came from Taiwan.

Wo ai tamen!
I love them!

Wo hen lei...
I am tired....

Wan an!
Good night!

No comments:

Post a Comment